DS Air Jordan 2 Radio Raheem size 10.5

Ds air jordan 2 radio raheem size 10.5